PROFESJONALNE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Ogień nie jest w stanie nas zaskoczyć. STANPOŻ profesjonalne systemy przeciwpożarowe.

Systemy przeciwpożarowe to jedne z najważniejszych elementów zabezpieczeń budynków. Ich zadaniem jest szybkie wykrywanie, sygnalizowanie powstającego pożaru, a także jego unicestwianie. W rezultacie działanie systemów przeciwpożarowych gwarantuje skuteczną ochronę mienia i ludzi przed zagrożeniem pożarowym. 


Systemy przeciwpożarowe nie mają przed nami tajemnic

Montowane w budynkach systemy przeciwpożarowe są instalacjami składającymi się z sieci czujników dymu i temperatury, centrali sterującej oraz sieci przeciwpożarowej, czyli siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi.

Systemy przeciwpożarowe działają w schematyczny sposób, niezależnie od rodzaju zastosowanych poszczególnych elementów instalacji. Zamontowane w różnych pomieszczeniach budynku czujniki wykrywają pożar w jego najwcześniejszym stadium – reagują na pojawienie się dymu, ciepła, zwiększonego stężenia tlenku węgla, płomieni. Następnie informację o zagrożeniu pożarowym wysyłają do centrali. Po otrzymaniu sygnału alarmu, centrala uruchomia sygnalizację np. akustyczną oraz przesyła sygnał alarmu do najbliższej jednostki straży pożarnej. Centrala steruje również siecią przeciwpożarową. Uruchamiana jest ona tylko w tych pomieszczeniach, gdzie czujniki wykryły pojawienie się pożaru. Funkcjonowanie systemów przeciwpożarowych umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie akcji gaśniczej i nie dopuszcza do rozprzestrzeniania się ognia.


Systemy przeciwpożarowe dzielą się na 4 główne rodzaje ze względu na stosowany środek gaśniczy:

  • gaszenie wodą,
  • gaszenie mgłą wodną,
  • gaszenie pianą,
  • gaszenie gazem.

 

O bezpieczeństwie budynków wiemy wszystko. W naszej ofercie znajdziesz zabezpieczenia przeciwpożarowe i ppoż.


Aby ochrona przeciwpożarowa budynków była jak najbardziej efektywna, konieczne jest określenie indywidualnej dla każdego budynku charakterystyki zagrożenia pożarowego, a co za tym idzie zaproponowanie najbardziej efektywnych metod zabezpieczenia przeciwpożarowego.


Zabezpieczenie przeciwpożarowe polega na wyposażeniu budynku w sprzęt, urządzenia i instrukcje, które w sytuacji zagrożenia pożarowego pozwolą na sprawne działanie, w celu ochrony życia ludzi, zabezpieczenia mienia przed ogniem. Stosowanie zabezpieczeń ppoż. zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, zapewnia odpowiednie siły i środki do jego zwalczania.


Na zabezpieczenia ppoż. budynków składają się: podręczny sprzęt gaśniczy, instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego posiadającego funkcję monitoringu do najbliższej jednostki straży pożarnej, wewnętrzna sieć hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia ewakuacyjne (klatki ewakuacyjne, rękawy ratownicze), stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze (wodne lub gazowe). W zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków ważne są również uregulowania formalne, czyli instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów, warunki ochrony przeciwpożarowej, oraz zasady postępowania w razie powstania pożaru.
Stosowanie zabezpieczeń ppoż. podnosi bezpieczeństwo pożarowe budynku i osób w nim przebywających, jest również wymogiem ustawowym.


Ze STANPOŻ Twój budynek będzie miał najlepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe i ppoż.


Należy podkreślić, że zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, by spełniały swoje funkcje muszą być na bieżąco monitorowane. Zabezpieczenia ppoż., zgodnie z zalecaniami producentów oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, podlegają kontroli oraz okresowym przeglądom. Czynności te należy zlecać osobom, które posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w tym zakresie.